about-afuii

Warunki współpracy

Niniejsza umowa określa warunki, na jakich kupujesz towary z Afuii, z siedzibą w Longhua District, Shenzhen, 518110, Chiny.

 

Warunki korzystania

Witamy na naszej stronie internetowej! afoox.com i jego współpracownicy dostarczają swoje produkty i usługi na następujących warunkach. Jeśli odwiedzasz lub robisz zakupy w tej witrynie, powinieneś zaakceptować te warunki. Przeczytaj je uważnie.

Uwaga: Subskrypcja newslettera na stronie rejestracji jest domyślnie zaznaczona.

 

Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która reguluje również Twoją wizytę na naszej stronie, aby w pełni zrozumieć nasze praktyki.

Komunikacja elektroniczna

Gdy odwiedzasz afoox.com lub wysyłasz do nas e-maile, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z tobą przez e-mail lub wysyłając powiadomienia na tej stronie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące pisemnej komunikacji.

prawo autorskie

Cała zawartość zawarta w tej witrynie, taka jak tekst, artykuły, grafika, logo, banery, zdjęcia, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie, jest własnością afoox.com lub jej dostawców treści i chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Kompilacja wszystkich treści na tej stronie jest wyłączną własnością afoox.com, z prawem autorskim do tej kolekcji afoox.com i chronionym przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie.

Znaki towarowe

Znaki towarowe afoox.com i strój handlowy nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest afoox.com, bez wyraźnej zgody, w jakikolwiek sposób, który może powodować zamieszanie wśród klientów lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący lub dyskredytujący afoox .com. Wszystkie inne znaki towarowe nie będące własnością afoox.com lub jej podmiotów zależnych, które pojawiają się na tej stronie, są własnością ich właścicieli, którzy mogą być powiązani, powiązani lub sponsorowani przez afoox.com lub jej podmioty zależne.

Licencja i dostęp do witryny

afoox.com udziela ograniczonej licencji na dostęp i osobisty użytek z tej strony, a także nie do pobierania (innych niż buforowanie stron) lub modyfikowania jej lub jakiejkolwiek jej części, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody afoox.com. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystania tej witryny lub jej zawartości, jakiegokolwiek gromadzenia i korzystania z list produktów, opisów lub cen, jakiegokolwiek pochodnego wykorzystania tej witryny lub jej zawartości, pobierania lub kopiowania informacji o koncie dla korzyści innego sprzedawcy lub jakiekolwiek wykorzystanie eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych.

Ta strona lub jakakolwiek część tej strony nie może być powielana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana ani w żaden inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody afoox.com. Nie możesz kadrować, kadrować ani wykorzystywać technik kadrowania w celu dołączenia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym zdjęć, tekstu, układu strony lub formy) afoox.com i naszych współpracowników bez wyraźnej pisemnej zgody.

Nie możesz używać żadnych metatagów ani innych „tekstów” wykorzystujących nazwę afoox.com lub znaki handlowe bez wyraźnej pisemnej zgody afoox.com. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie kończy zgodę lub licencję udzieloną przez afoox.com. Użytkownik ma ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do utworzenia hiperłącza do strony głównej afoox.com, o ile link nie przedstawia afoox.com, jego współpracowników ani ich produktów lub usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd i uwłaczający lub w inny sposób obraźliwe. Nie możesz używać żadnego logo afoox.com lub innej zastrzeżonej grafiki lub znaku towarowego jako części linku bez wyraźnej pisemnej zgody.

Twoje konto członkowskie

Korzystając z tej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie lub haśle. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz korzystać z naszej witryny tylko przy udziale rodzica lub opiekuna prawnego. afoox.com i jego współpracownicy zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

Recenzje, komentarze, e-maile i inne treści

Odwiedzający mogą publikować recenzje, komentarze i inne treści oraz przesyłać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, o ile treść nie jest nielegalna, obsceniczna, grożąca, zniesławiająca, naruszająca prywatność, naruszająca prawa własności intelektualnej, lub w inny sposób szkodliwy dla osób trzecich lub budzący zastrzeżenia i nie składa się z wirusów programowych, kampanii politycznych, nagabywania komercyjnego, listów, masowych wysyłek ani żadnej innej formy „spamu”. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia karty lub innej zawartości. OIBAG.com zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) usuwania lub edytowania takich treści, ale nie dokonuje regularnych przeglądów opublikowanych treści.

Jeśli publikujesz treści lub przesyłasz materiały, i jeśli nie wskazaliśmy inaczej, udzielasz afoox.com i jej współpracownikom niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlicencjonowanego prawa do używania, reprodukowania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania , tłumaczyć, tworzyć dzieła pochodne, rozpowszechniać i wyświetlać takie treści na całym świecie w dowolnych mediach. Udzielasz afoox.com oraz jej współpracownikom i sublicencjobiorcom prawa do używania nazwy, którą przesyłasz w związku z takimi treściami, jeśli tak zdecydują. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do publikowanych treści, że treść jest dokładna, że ​​wykorzystanie dostarczanych treści nie narusza niniejszych zasad i nie spowoduje obrażeń żadnej osoby lub podmiotu, oraz że zabezpieczasz OIBAG.com lub jej współpracowników za wszelkie roszczenia wynikające z dostarczanych treści. afoox.com ma prawo, ale nie obowiązek, monitorowania i edycji lub usuwania wszelkich działań lub treści. OIBAG.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

Ryzyko utraty

Wszystkie produkty zakupione na afoox.com są wytwarzane zgodnie z umową wysyłki. Oznacza to, że ryzyko utraty i tytułu własności takich przedmiotów przechodzi na ciebie z chwilą dostawy do przewoźnika.

Obie strony zgadzają się, że po wysłaniu zlecenia transport jest wyłączną odpowiedzialnością zewnętrznej firmy logistycznej. Na tym etapie pełna własność produktu (-ów) należy do kupującego; wszelka odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący.

Opisy produktów

afoox.com i jego współpracownicy starają się zachować jak największą dokładność w opisach produktów. Jednak afoox.com nie gwarantuje, że opisy produktów lub inne treści na tej stronie są dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od błędów. Jeśli produkt oferowany przez sam afoox.com nie jest zgodny z opisem, jedynym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z nami w celu omówienia sytuacji i ustalenia najlepszego wyniku.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Ta strona jest udostępniana przez afoox.com na zasadzie „TAK JAK JEST” i „JAK JEST DOSTĘPNY”. afoox.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących działania tej witryny lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej stronie. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z tej witryny na własne ryzyko.

W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, afoox.com zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. afoox.com nie gwarantuje, że ta strona, jej serwery lub e-mail wysłany z afoox.com są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. afoox.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tej witryny, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i wynikowe.

Niektóre przepisy stanowe nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji ani na wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód. Jeśli te przepisy dotyczą Ciebie, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia, wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania, a Ty możesz mieć dodatkowe prawa.

Prawo właściwe

Odwiedzając stronę afoox.com, zgadzasz się, że związane z nimi prawa, bez względu na zasady kolizyjne, będą regulować niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie spory, które mogą powstać między tobą a afoox.com lub jej podmiotami stowarzyszonymi.

Sprzeczanie się

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z twoją wizytą na afoox.com lub produktami zakupionymi przez OIBAG.com będą podlegać poufnemu arbitrażowi w odpowiedniej jurysdykcji, z wyjątkiem przypadków, w których naruszyłeś lub groziłeś naruszeniem afoox .com prawa własności intelektualnej afoox.com może dochodzić nakazu sądowego lub innej odpowiedniej ulgi w dowolnym sądzie stanowym, federalnym lub krajowym w odpowiedniej jurysdykcji, a użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w takich sądach. Arbitraż na podstawie niniejszej umowy będzie prowadzony na zasadach obowiązujących w danej jurysdykcji. Wyrok arbitrów jest wiążący i może zostać wpisany jako wyrok w dowolnym sądzie właściwym. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż na mocy niniejszej Umowy nie będzie dołączony do arbitrażu z udziałem jakiejkolwiek innej strony objętej niniejszą Umową, czy to w drodze klasowego postępowania arbitrażowego, czy innego.

Zasady witryny, modyfikacje i podzielność

Dokładnie zapoznaj się z naszymi innymi zasadami, takimi jak nasze zasady dotyczące wysyłki i zwrotów, opublikowane na tej stronie. Te zasady regulują również Twoją wizytę na afoox.com. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej witrynie, zasadach i niniejszych warunkach użytkowania w dowolnym momencie. Jeżeli którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwy do wyegzekwowania, warunek ten zostanie uznany za możliwy do usunięcia i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych warunków.

pytania:

Pytania dotyczące naszych warunków użytkowania, polityki prywatności lub innych materiałów związanych z polityką można kierować do naszych pracowników pomocy technicznej, klikając link „Skontaktuj się z nami” w stopce. Lub możesz skontaktować się z nami bezpośrednio w systemie biletów.